Aanpak reductie antibioticagebruik wordt verscherpt

AMCRA, het kenniscentrum inzake reductie van het antibioticagebruik bij dieren, heeft een nieuwe visie ontwikkeld voor de antibioticabeleid van 2020 tot 2024. Daarbij wordt er ingezet op ‘een minimaal antibioticumgebruik bij alle diersoorten en door iedere dierenarts’.

Centraal in de nieuwe aanpak, die voor het eerst publiek gemaakt werd tijdens de voorbije Agridagen, staan 3 doelstellingen en 9 actiepunten.

Doelstellingen tegen 2024

1.Diersoortspecifieke grenswaarden op bedrijfsniveau en maximum 1 procent grootgebruikers

Voor iedere diercategorie voedselproducerende dieren worden benchmarkwaarden opgesteld. Hierbij zal van meet af aan duidelijk worden gemaakt waar de grenswaarden voor laaggebruikers (groene zone) aandachtgebruikers (gele zone) en grootgebruikers (rode zone) zullen liggen in 2024. De grenswaarden voor 2024 zullen zo worden bepaald dat het realiseren ervan zal overeenkomen met het beoogde doel van 50 mg/kg biomassa over alle diersoorten heen. Deze waarden zullen in 2020 worden vastgelegd op basis van de op dat moment beschikbare benchmarkdata. De weg ernaartoe zal evenwel stapsgewijs zijn waarbij tussentijdse grenzen zullen worden bepaald voor 2022. Er zal gestreefd worden naar een evenredige verdeling van de lasten over de verschillende diersoorten. Op deze manier worden alle veehouders en dierenartsen individueel geresponsabiliseerd.

2. Het totaal antibioticumgebruik bij dieren in België evolueert naar het mediaangebruik in Europa

In het laatste ESVAC-rapport situeerde de mediaan van het antibioticagebruik in 30 Europese landen zich op 57 mg/PCU (nl. ongeveer 50 mg/kg biomassa). In de laatste jaren is deze mediaan relatief stabiel gebleven. Ook landen met vergelijkbare, intensieve productiesystemen als België, hebben een antibioticagebruik rond de 50 mg/kg biomassa. Een graduele reductie van het antibioticagebruik in België moet finaal leiden naar een totaal gebruik van ongeveer 50 mg/kg biomassa en dit tegen eind 2024. Dit betekent dat we ten opzichte van 2011, 65 procent minder antibiotica zouden gebruiken in de diergeneeskunde. Een extra 15 procent dus indien we er van uitgaan dat de 50-procent-reductiedoelstelling tegen eind 2020 bereikt wordt.

3. Maximaal gebruik van colistine is 1 mg/kg biomassa

Voor Europese landen met een laag gebruik van colistine in de diergeneeskunde heeft EMA een doelstelling van 1 mg/PCU gebruik voorop gesteld. In 2018 bedroeg het gebruik van colistine in België 1,69 mg/kg en werd er al met 64,4 procent gereduceerd sinds 2011. Het streefdoel is om uiterlijk eind 2024 de EMA-doelstelling te realiseren. Hiertoe zal het gebruik van colistine in gemedicineerde voeder uiterlijk 2021 stopgezet worden.

Actiepunten

Ziehier het lijstje met actiepunten:

  1. Datacollectie en benchmarking van het antibiotiumgebruik voor alle dieren;
  2. Datacollectie en benchmarking voor alle dierenartsen;
  3. Individuele coaching voor aandachts- en grootgebruikers;
  4. Gerichte controles op basis van de geleverde rapporten van antibioticagebruik
  5. Uitbreiding regelgeving met betrekking tot de ‘rode’ antibiotica naar alle diersoorten;
  6. Voorgezette opleiding veehouders met betrekking tot diergeneesmiddelengebruik
  7. Sensibilisatie en educatie blijven cruciaal
  8. Focus op dierziektepreventie
  9. De monitoring en rapportering van antibioticumresistentie wordt opgedreven.

Voor meer details klik AMCRA visie-2024

Bron: naar AMCRA-nieuwsbrief maart 2020

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: