Drievoudig VPOV-advies kan negatieve gevolgen AVP milderen

Om de negatieve effecten van de huidige crisis in de sector, een combinatie van de laagconjunctuur en de gevolgen van AVP op ons grondgebied, toch een beetje te milderen roept de Vlaamse Producenten Organisatie Varkenshouders alle Vlaamse varkenshouders op om de varkens lichter te gaan afleveren, maximaal in te zetten op levende export en samen met andere ketenpartners de kostprijs onder controle te houden.

Lichter naar slachthuis

Advertising

“Door de varkens lichter af te leveren neemt de hoeveelheid vlees op de markt af. Een dalend aanbod kan zo zorgen voor een zekere prijsondersteuning”, redeneert VPOV. “Tevens is het zo dat de laatste kilo’s vlees ook de hoogste voederconversie hebben. Met een voerconversie van pakweg 3,4 en een voerprijs van 255 EUR/ton kosten die laatste kilo’s alleen al aan voer 1,06 EUR per geslachte kilogram”, luidt het in een nota aan de VPOV-leden. “Als producenten dus willen ingrijpen op het aanbod is de meest efficiënte én effectieve maatregel het verlagen van het aflevergewicht”, meent VPOV.

Bijkomend wordt opgemerkt dat er door de varkens lichter te gaan afleveren liquide middelen worden vrijgemaakt. Die kunnen gebruikt worden om de betalingsachterstand bij leveranciers te beperken. VPOV gaat er daarom van uit dat de ketenpartners zo’n marktgerichte aanpak van de producenten zullen toejuichen en ondersteunen.

Levend op export

Een andere maatregel die de producentenorganisatie naar voren schuift, is het aanzwengelen van de export van levende varkens. Door de AVP-perikelen is de levende export deels weggevallen. Hierdoor is het aanbod op de binnenlandse markt gestegen wat druk zet op de prijzen.

“Door het aanzwengelen van de levende export kan de binnenlandse markt ontlast worden en kan de afstand tussen de Belgische varkensprijs en de Duitse prijs opnieuw normaliseren”, luidt de redenering hier. VPOV wil hiertoe de expertise bij handelaren inzake export van levende varkens maximaal aanboren. “Voordeel van deze maatregel is dat dit een onmiddellijk positief effect heeft op de (Belgische) markt”, schrijft VPOV.

Samen onder controle houden kostprijs

Naast de daling van de verkoopprijs wordt de varkensketen ook geconfronteerd met een (sterke) stijging van de kostprijs. “De voeders zijn ten opzichte van een jaar geleden 30 à 40 euro/ton duurder. Als je weet dat ongeveer 320 kg voeder wordt gebruikt vanaf zeug, over big tot en met vleesvarken, geeft dit een kostprijsverhogend effect van maar liefst 10 euro per afgeleverd varken”, berekende VPOV. De organisatie merkt nog op dat er het géén zekerheid is dat de stijging van de voeders ten einde is.

Het lijkt de VPOV dus logisch om als Belgische keten alle mogelijkheden aan te boren om nu vooral de kostprijs van productie onder controle te houden. In deze hebben volgens de producentenorganisatie de voederbedrijven en de slachthuizen vandaag absoluut dezelfde belangen als de varkenshouders, want het over het overleven van de Belgische productieketen. VPOV nodigt daartoe graag de voedersector en de slachthuissector uit tot een gesprek, om te kijken hoe we de komende 8 maanden (tot en met juni 2019) de kostprijs van productie onder controle kunnen houden.

Aanvullend

VPOV laat tevens noteren dat de stappen die recent gezet werden door de Europese instellingen om oneerlijke handelspraktijken te onderzoeken en af te straffen op veel bijval kan rekenen bij de Vlaamse varkenshouders. De organisatie blijft echter met vragen zitten rond de reikwijdte van deze maatregelen. VPOV zal de bevoegde wetgever daarom vragen om duidelijkheid te verschaffen rond de juridische status van een éénzijdige prijskorting of zelfs productweigering door afnemers binnen de ééngemaakte markt.

En vermelden we tot slot dat het bestuur van VPOV tevens overweegt zich aan te sluiten bij de burgerlijke partijstelling door het Agrofront, BFA en Febev. De organisatie herhaalt echter wel dat ze géén beroepsorganisatie is, noch een syndicale werking ambieert. “De bestaansreden en het doel van VPOV is samenwerking tussen individuele varkensboeren om de marktpositie te versterken”, besluit het bericht aan de leden.

Bron: VPOV – 11 oktober 2018

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: