ForFarmers: hogere nettowinst binnen bereik door genomen efficiëntiemaatregelen

Ondanks de langer durende impact van covid-19 verwacht ForFarmers, vergeleken met het zwakkere resultaat in 2019, in 2020 een ruim hogere onderliggende EBITDA en nettowinst te realiseren mede door de genomen efficiëntiemaatregelen. Dat blijkt uit de operationele voortgangsrapportage derde kwartaal 2020 van het mengvoederbedrijf.

Advertising

Resultaten ForFarmers derde kwartaal 2020

  • Het Total Feed volume daalde met 2,8 procent en het mengvoervolume met 3,7 procent vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. De volumedaling in zowel Total Feed als mengvoer is echter relatief minder groot dan in het eerste halfjaar, waarin de impact van de overheidsmaatregelen van covid-19 zich vooral in het tweede kwartaal manifesteerde.
  • De netto-omzet daalde als gevolg van zowel de lagere volumes als de lagere grondstofprijzen. Fluctuaties in grondstofprijzen werden doorberekend aan klanten.
  • De brutowinst daalde met 6,8 procent. Naast het volume-effect was er in Polen sprake van marge-druk en in het Verenigd Koninkrijk van een tijdelijke verslechtering van de product-mix.
  • De onderliggende totale bedrijfslasten daalden, vooral doordat er minder werd geproduceerd. Ook de sluiting van vier fabrieken in de tweede helft van 2019 droeg bij aan de kostendaling. De doelstelling om 10 miljoen euro kosten uit de totale bedrijfslasten te halen (in 2021 ten opzichte van 2018), werd bereikt, vooral door de reductie van het aantal voltijdse arbeidskrachten als gevolg van de sluiting van de fabrieken en optimalisatieprojecten. De stappen die zijn gemaakt in het flexibiliseren van kosten, hebben er mede toe geleid dat de totale bedrijfslasten relatief sterker daalden dan de volumedaling. Dit was echter niet voldoende om ook de lagere brutowinst te neutraliseren. De onderliggende EBITDA daalde met 9,4 procent.

Ontwikkelingen per cluster

  • Nederland/België

Zowel het volume Total Feed als het mengvoervolume daalden. Procentueel daalde het mengvoervolume harder dan de afzet van co-producten in Total Feed. In de rundveesector daalde het volume door de impact van de covid-19 maatregelen, die aanhoudend groot was op vooral de vleesveesector. In de varkenssector daalde het volume vooral door het effect van de stoppersregeling in Nederland. In België liet de opheffing van de exportbeperkingen naar landen buiten de EU, die waren ingesteld vanwege de aanwezigheid van de Afrikaanse varkenspest, nog op zich wachten. Hierdoor bleven varkensprijzen laag en kromp de varkensstapel. In de pluimveesector bleef het volume redelijk stabiel. De goede technische prestaties in de pluimveesector in Nederland en de daardoor gerealiseerde volumegroei, compenseerde de volumedaling in België.

De marge in het cluster Nederland/België verbeterde.

Reudink, dat zich richt op biologische veehouders in diverse ForFarmers regio’s, zette minder af. Het volumeverlies van een klant, waarvoor werd geproduceerd door van Gorp Biologische Voeders tot aan de volledige integratie binnen Reudink, is nog niet volledig ingelopen. Pavo, het merk waaronder paardenvoeders worden geleverd, realiseerde opnieuw betere resultaten.

  • Duitsland/Polen

Het Total Feed-volume daalde marginaal en het mengvoervolume bleef stabiel. De daling van het mengvoervolume in Polen werd gecompenseerd door de volumegroei in Duitsland.

In de rundveesector werden meer co-producten verkocht en was er iets minder vraag naar krachtvoer.  Volumes in de varkenssector namen toe, doordat er vooral in Duitsland nieuwe klanten en tenders werden gewonnen.

In de pluimveesector was er sprake van volumedaling. De Poolse pluimveesector is dit jaar geraakt. Eerst door de vogelgriep, waardoor er voor producten van Poolse pluimveehouders exportbeperkingen werden opgelegd door landen buiten de EU. Deze beperkingen werden in het derde kwartaal opgeheven. Vervolgens zorgde de sluiting van de horecasector in verband met covid-19, voor een aanzienlijke terugval in de vraag naar pluimveevlees. Vanwege de prijsdaling voor vleeskuikens wachtten meerdere pluimveehouders met het vullen van hun stallen. Omdat er daarnaast aanzienlijke voorraden bij slachthuizen lagen, kon daarmee – gedurende de maanden dat de horeca weer open mocht – aan de grotere vraag naar pluimveeproducten worden voldaan. Ook in Duitsland daalde de afzet in de pluimveesector door het verlies van enkele contracten.

In Polen was er sprake van marge-druk door de tijdelijke overcapaciteit in de markt.

  • Verenigd Koninkrijk

De afzet van Total Feed en van mengvoer daalde in alle sectoren, maar minder dan in het eerste halfjaar. Het mengvoervolume daalde procentueel harder dan het Total Feed volume. De volumes in de herkauwerssector stonden onder druk. Melkveehouders werden geconfronteerd met de effecten van de corona-maatregelen en de goede kwaliteit van het gras leidde ertoe dat er minder werd bijgevoerd. Bovendien hield de volume-afname in de rundveesector aan. De afzet in de varkenssector daalde licht door de continue focus op winstgevende klanten. Volumes in de pluimveesector daalden als gevolg van de impact van de covid-19 maatregelen. De marge per ton daalde als gevolg van een tijdelijke productmix-verandering.

  • Efficiency Plan 2021 &  2022

Zoals eerder werd bekendgemaakt acht ForFarmers het van belang om de organisatie en processen optimaal efficiënt in te richten en te houden. Eén van de pijlers van de onlangs gelanceerde strategie Build to Grow 2025 is Operational Excellence. Hieraan is een kostenbesparings-doelstelling gekoppeld van ten minste €10 miljoen in 2025 vergeleken met 2020. De eerste stap van deze doelstelling is om in de komende twee jaar de operationele kosten met 7 miljoen euro te verminderen, waarvan het volledige effect zichtbaar wordt in 2023 (vergeleken met het genormaliseerde niveau van 2020). Om dit te bereiken werkt ForFarmers verdere plannen uit, onder meer door het optimaliseren van bedrijfsprocessen.

Bron: naar ForFarmers Lochem, 30 oktober 2020.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: