Grondbewerking niet toegelaten in teeltvrije zone

De VLM herinnert eraan dat u ook dit najaar binnen de eerste meter langs alle oppervlaktewaterlichamen, een teeltvrije zone van 1 meter moet voorzien. Die mag niet worden bewerkt en bovendien moet u erover waken dat er geen meststoffen of pesticiden op terechtkomen.

Bij de aanleg van de teeltvrije zone in 2018, mag u eenmalig wel een gras- of graskruidenmengsel inzaaien. Als u een grasstrook aanlegt, voorkomt u bovendien dat de teeltvrije zone wordt overwoekerd door onkruiden.

Advertising

Eerste controleresultaten zijn bekend

Sinds dit voorjaar voeren de toezichthouders van de VLM, intensief controles uit op de naleving van de 1 meter teeltvrije zone. Wie de regels op de teeltvrije zone aan zijn laars lapt, riskeert een sanctie.

Er zijn dit voorjaar al 780 percelen gecontroleerd. Er bleken 293 percelen nog niet in orde te zijn. De 169 betrokken landbouwers kregen een schriftelijke aanmaning of raadgeving, om alsnog een teeltvrije zone aan te leggen. En die aanpak loont. Want uit de hercontroles van deze zomer, blijkt dat bijna alle landbouwers bij de inzaai van het nieuwe gewas rekening hebben gehouden met de teeltvrije zone. Slechts 1 landbouwer zaaide opnieuw een teelt in binnen de teeltvrije zone. Hij kreeg een proces-verbaal en mag zich aan een sanctie verwachten.

De puntjes op de i

Tijdens de controles bleek, dat nog niet alle landbouwers volledig op de hoogte waren van de wetgeving rond de teeltvrije zone. Zo stelden de toezichthouders vast dat er nog grondbewerkingen werden uitgevoerd in de teeltvrije zone, en dat specifiek bij de inzaai van een gewas buiten de teeltvrije zone. Dat is niet toegestaan. De eerste meter langs alle waterlopen mag niet meer bewerkt worden, ook niet bij de inzaai van een teelt buiten de teeltvrije zone. Inbreuken hierop zullen gesanctioneerd worden.

Inzaai gras aanbevolen

De toezichthouders hebben de landbouwers tijdens de controles aangeraden om een niet-productieve grassoort in te zaaien in de teeltvrije zone. Zo is de strook, als een gepast maaibeheer wordt toegepast, vlot te onderhouden. Bij de hercontroles deze zomer, bleek dat die raad effectief is opgevolgd door een aantal landbouwers. De ervaringen waren positief en de teeltvrije zone zag er net en beheersbaar uit. Landbouwers die toch onkruiden lieten woekeren, worden krijgen hierbij de raad om alsnog gras in te zaaien dit najaar.

Bekijk op de VLM-website de vaak gestelde vragen over de teeltvrije zone.

Bron: VLM – 2 oktober 2018

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: