MAP 4: bijkomende maatregelen bij nitraatresidu boven hoogste drempelwaarde

De land- en tuinbouwers bij wie de Mestbank in het najaar van 2013 een nitraatresidu heeft vastgesteld boven de vierde, en hoogste drempelwaarde, moeten in 2014 op al hun percelen in focusgebied bijkomende maatregelen nemen. Dat heeft de Vlaamse Regering beslist op 17 januari 2014.

Die bijkomende maatregelen houden in dat de landbouwer op alle percelen die in ‘focusgebied 2014’ liggen maximaal 155 kg N/ha uit dierlijke mest mag toedienen. Hij kan op die percelen ook geen derogatie en geen beheerovereenkomst water toepassen in 2014.

Advertising

Als ook ‘het maatregelenperceel’ in ‘focusgebied 2014’ ligt, dan mag de landbouwer op dat perceel geen enkele vorm van bemesting toepassen. Hij mag daarop dus geen dierlijke mest, kunstmest of andere meststoffen toedienen. Ook begrazing is niet toegestaan op dat perceel.

Als ‘het maatregelenperceel’ niet in ‘focusgebied 2014’ ligt, dan geldt op dat perceel enkel de bemestingsvermindering volgens pakket 4 (-60% op alle bemestingsnormen uitgezonderd begraasd grasland waar enkel een vermindering van 30% van de bemestingsnorm voor kunstmest, andere meststoffen en totale stikstof van toepassing is).

Eind januari ontvangt elke landbouwer, bij wie in 2013 nitraatresidumetingen uitgevoerd werden, een brief met de maatregelen die hij in 2014 moet toepassen.

%d bloggers liken dit: