Mestbankaangifte 2016 praktisch

De Mestbankaangifte zal vanaf 9 januari 2017 beschikbaar zijn op het Mestbankloket (www.mestbankloket.be). Ze kan tot en met 16 maart 2017 ingediend worden.

Begin januari stuurt de Mestbank een e-mail naar alle aangifteplichtige land- en tuinbouwers en uitbaters van een bewerkings-of verwerkingseenheid, met de vraag om de jaarlijkse Mestbankaangifte via het Mestbankloket in te dienen. De landbouwers van wie de Mestbank geen e-mailadres kent, ontvangen die oproep per brief.

Advertising

Voor de erkende mestvoerders, uitbaters van een mestverzamelpunt, producenten of verdelers van andere meststoffen en producenten en invoerders of verkopers van diervoeders, is geen aangifte op het Mestbankloket beschikbaar. Zij ontvangen half december papieren aangifteformulieren en kunnen die indienen tot en met 16 februari 2017.

Nieuw in aangifte

De onderstaande opvragingen zijn nieuw in de Mestbankaangifte voor land- en tuinbouwers 2016:

  • Opvraging aandeel beweiding:

Vanaf productiejaar 2016 moet iedereen met graasdieren het aandeel beweiding aangeven. Sinds 2016 is het systeem van werkzame stikstof immers verplicht en moet het beweidingspercentage bekend zijn om de begrazing correct te kunnen verrekenen met een aparte werkingscoëfficiënt van 20%.

  • Opvraging melkgift 2015 en 2016:

In de Mestbankaangifte productiejaar 2016 wordt de melkgift van 2015 en 2016 opgevraagd omdat de Mestbank, sinds de afschaffing van het melkquotum, niet meer alle gegevens over melkleveringen en thuisverkoop krijgt van het Departement Landbouw en Visserij. De Mestbank gebruikt de gegevens van de melkproductie in 2015 en het gemiddeld aantal melkkoeien in 2015 om de melkproductiecategorie voor 2016 te bepalen. Ze doet hetzelfde met de gegevens van 2016 om de melkproductiecategorie voor 2017 te bepalen.

  • Opvraging emissiereducerende maatregelen in het kader van PAS:

De vergunde emissiereducerende maatregelen in het kader van PAS, worden in de Mestbankaangifte productiejaar 2016 voor het eerst opgevraagd. PAS (Programmatische Aanpak Stikstof) is een programma dat de problematiek van de depositie van stikstof in de speciale beschermingszones wil aanpakken aan de hand van gerichte maatregelen.

Volmachten

Op het Mestbankloket kan een landbouwer of uitbater aan andere personen of een onderneming (landbouwconsulent, adviesbureau, …) een volmacht verlenen om gegevens te raadplegen of bepaalde handelingen op het Mestbankloket uit te voeren. In de rubriek Volmachten > Volmachten beheren, kan een landbouwer of uitbater de al toegekende volmachten bekijken, nieuwe volmachten toekennen of bestaande volmachten stopzetten.

VMM-aangifte

Net zoals vorig jaar, moet de heffingenaangifte van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) ingediend worden via het heffingenloket van de VMM. De landbouwers die een VMM-aangifte heffingsjaar 2017 moeten indienen, krijgen half januari een brief van de VMM. De VMM-aangifte moet voor 15 maart 2017 ingediend worden.

Bron: Vlaamse landmaatschappij – 13 december 2016

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: