Slecht rapport voor biowassers; controles worden verscherpt

Zowel het Vlaams Departement Omgeving als de Vlaamse Landmaatschappij stellen vast dat de biologische wassers, toestellen die de lucht uit varkens- en pluimveestallen op een natuurlijke manier zuiveren, onvoldoende correct worden gebruikt. Uit controles tussen januari 2018 en juni 2019 uitgevoerd blijkt dat helft van de gecontroleerde luchtwassers onvoldoende werkte. In 17 procent van de gevallen was de luchtwasser zelfs niet actief.

Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme Zuhal Demir laat dan ook noteren ‘van het voorkomen van overtredingen een prioriteit’ te maken. “Handhaving vormt het sluitstuk voor een slagkrachtig omgevingsbeleid”, aldus de minister in een mededeling van de VLM.

Advertising

De controle van de afdeling Handhaving van het Departement Omgeving spitst zich toe op de constructie van de wasser, terwijl de dienst Handhaving van de Mestbank vooral kijkt of het spuiwater correct wordt bemonsterd en afgezet. Beide diensten kijken na of de wassers correct worden gebruikt.

Vaststellingen afdeling Handhaving van het Departement Omgeving

In 2018 controleerde het Departement Omgeving 56 biologische luchtwassers. Daarbij kwamen de volgende  tekortkomingen het vaakst voor:

 • Bij de helft van de biologische luchtwassers was de werking onvoldoende.
 • Bij nagenoeg de helft van de biologische luchtwassers werd geen of slechts een onvolledig logboek bijgehouden. Daardoor kan de exploitant niet aantonen dat hij de werking van zijn luchtwasser controleert en tijdig ingrijpt als zich problemen voordoen.
 • Bij 27 procent van de biologische luchtwassers ontbrak een constructieattest, dat aantoont dat de luchtwasser ammoniakemissiearm is gebouwd, in overeenstemming met de regelgeving.
 • 1 op 6 biologische luchtwassers was niet geconstrueerd conform de regelgeving (bypasses, geen veilige toegang tot de luchtwasser, …).
 • De administratie die bij een biologische luchtwasser hoort, vertoonde in de helft van de gevallen tekortkomingen (ontbreken van technische fiche, …).
 • Slechts een heel klein percentage van de biologische luchtwassers voldeed niet aan het ammoniakemissiearm stalsysteem zoals het was opgenomen in de omgevingsvergunning.

Vaststellingen dienst Handhaving van de Mestbank

De dienst Handhaving van de Mestbank controleert vooral in de gebieden waar de waterkwaliteit het slechtst is, in de zogenaamde VODKA-gebieden. In VODKA-gebied zijn tussen januari 2018 en juni 2019, 33 bedrijven met biologische luchtwassers gecontroleerd. Dit zijn de belangrijkste vaststellingen:

 • Bij 17 procent van de controles waren de luchtwassers niet actief.
 • Bij 17 procent van de controles, was er een risico op vervuiling van het oppervlaktewater doordat het spuiwater niet correct werd bijgehouden.
 • In 24 procent van de gevallen was er geen of een defecte debietmeter aanwezig voor het spuiwater. Daardoor weet de Mestbank niet hoeveel spui in Vlaanderen wordt geproduceerd.
 • In 75 procent van de gevallen, is er een probleem met de twee verplichte analyses van het spuiwater. Daardoor is de Mestbank niet op de hoogte van de correcte samenstelling van het spuiwater.
 • Slechts in de helft van de gevallen, was het onderhoud in orde.
 • 92 procent van de grotere klasse 1-bedrijven (bedrijven die bepaald zijn volgens de Europese Richtlijn Industriële Emissies ) waren in orde. Op die grotere bedrijven voert de afdeling Handhaving van het Departement Omgeving minstens om de 3 jaar toezicht uit op de werking van de wassers.

Sancties niet min

“Tekortkomingen kunnen leiden tot strafrechtelijke veroordelingen of tot bestuurlijke geldboetes van maximaal 2 miljoen euro”, beklemtoont Vlaams minister Zuhal Demir.  “Bij het bepalen van de hoogte van de geldboete wordt rekening gehouden met de ernst, frequentie en omstandigheden van het misdrijf.”

Zo zal herstel in grote mate de bestuurlijke geldboete verlagen. Naast die geldboete kan de gewestelijke beboetingsentiteit van het Departement Omgeving ook een voordeelontneming (= de opbrengst verkregen uit het plegen van het misdrijf) opleggen  (vb. de uitgespaarde kosten door de verplichtingen niet na te komen).

“Bij herhaaldelijke vaststellingen van inbreuken moeten we wat mij betreft verder durven gaan dan enkel geldboetes. Het voorkomen van overtredingen en dus overlast is prioriteit nummer één”, aldus nog de minister.

Bekijk meer informatie over de bestuurlijke beboeting op https://www.lne.be/sanctioneren-van-overtreders

Bron: naar VLM – 21 november 2019

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: