Verzamelaanvraag 2017 beschikbaar op e-loket

Vanaf 23 februari 2017 in de namiddag kunnen land- of tuinbouwers met percelen of exploitaties in het Vlaamse Gewest of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hun verzamelaanvraag 2017 terugvinden op het e-loket (www.landbouwvlaanderen.be). Het is opnieuw verplicht de verzamelaanvraag elektronisch in te dienen.

Advertising

Uiterste datum voor het indienen van de verzamelaanvraag 2017 is vrijdag 21 april 2017. De wijzigingen ten opzichte van voorgaande campagne staan opgesomd in de fiche ‘Nieuw in verzamelaanvraag 2017’ op de website van het Departement Landbouw en Visserij.

Het Departement Landbouw en Visserij vraagt heel specifiek aandacht voor volgende nieuwigheden:

Advertising

Actievere keuze voor verklaring als GLB-actieve landbouwer

Onderaan de indienpagina van de elektronische verzamelaanvraag moeten GLB-actieve landbouwers een verklaring in verband met niet-landbouwactiviteiten aanvullen. Er wordt vanaf 2017 nagevraagd of de landbouwer in hoofd- of nevenactiviteit uitbater is van bepaalde niet-landbouwactiviteiten. Landbouwers die als niet GLB-actieve landbouwer zijn aangeduid, kunnen tegenbewijs indienen bij de buitendienst.

Percelen

De pagina om percelen ‘per perceel’ te behandelen is overzichtelijker geworden. Er zijn minder gebruikte invulvelden verborgen. Door te klikken op ‘toon meer’ worden deze velden opnieuw zichtbaar.

Info over percelen stond in 2016 nog verspreid binnen de verzamelaanvraag. Alle perceelsinformatie is nu samengebracht onder ‘samenvatting’, ‘perceelsinfo’.

De nummering van de percelen is aangepast zodat ze beter overeenstemt met de ligging van de percelen op de fotoplannen. Een gevolg is dat de nummering in geval van meerdere exploitaties niet meer gegroepeerd is per exploitatie maar doorloopt over de exploitaties heen.

De teeltcodes 9710 en 9711 voor appel- en perenteelt zijn aangevuld met 2 nieuwe teeltcodes voor hun hoogstamvarianten. Het gaat om de codes 9730 en 9731.

Vanaf 2017 zal men een reden moeten opgeven bij het schrappen van een perceel. Dit kan door middel van een drielettercode. Deze wijziging is ingevoerd zodat mogelijke zogenaamde ‘verdwenen percelen’ vroeger gedetecteerd worden en de briefwisseling hierrond beperkt kan worden.

Zones onroerend erfgoed

Bij bepaalde handelingen op percelen in landbouwgebruik en gelegen binnen een zone met onroerend erfgoed is soms een stedenbouwkundige vergunning of toelating nodig. De zones met onroerend erfgoed zijn terug te vinden op de kaart. Ligt een perceel in een dergelijke zone en men wil weten of een vergunning dan wel een toelating nodig is, neemt men best in een zo vroeg mogelijk stadium contact op met het Agentschap Onroerend Erfgoed.

Stikstofbindende gewassen als ecologisch aandachtsgebied (EAG)

De teelt van soja is vanaf 2017 toegevoegd aan de lijst van mogelijke EAG stikstofbindende gewassen.

Bron: Departement Landbouw en Visserij – 21 februari 2017

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: